منوی مرکز بهداشت
فعالیتها

 

واحد گسترش شبکه ها و امور بهورزی یکی از مهم ترین واحدهای فنی ستادی مرکز بهداشت می باشد که بعنوان هماهنگ کننده بین مدیریت و دیگر واحدهای ستادی انجام وظیفه می نماید.

وظایف و برنامه های واحد :

هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی پزشکان ، پرسنل بدو خدمت ، نیروهای پزشک خانواده و پرسنل بدو خدمت و ...

هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد و توانمندسازی و برنامه های مدون بازآموزی بهورزان.

شرکت در جلسات مدیریتی جهت تصمیم گیری در خصوص کلیه مسایل مربوطه.

تامین ، آموزش و نظارت بر عملکرد نیروهای برنامه پزشک خانواده روستایی و طرح تحول شهری و حاشیه شهر.

تهیه و تدوین برنامه های پایش کلیه مراکز به واحدهای ستادی و مراکز تحت پوشش و نظارت بر حسن اجرای آنها.

مدیریت نیروی انسانی شامل بررسی و تطبیق نیروی انسانی واحدها و بازبینی و اصلاح تشکیلات مرکز بهداشت و طرح گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی.

مدیریت سامانه سیب شامل تعریف و آموزش کاربران جدید در سامانه ، پایش و نظارت بر عملکرد کاربران سامانه ، رفع اشکال و حذف موارد انتقالی و....

مدیریت برنامه ثبت مرگ و میر شامل دریافت گواهی های فوت از مراکز و ثبت در سامانه و تشکیل جلسه آموزش گروهی به نیروهای مرتبط.

مدیریت برنامه پزشک خانواده روستایی شامل دریافت آمار از مراکز و ارسال به معاونت بهداشتی ، محاسبه حقوق نیروهای شاغل در برنامه ارسال به حسابداری و پیگیری پرداخت و تامین نیروی مورد نیاز و...

مدیریت برنامه رابطین سلامت و جلب مشارکت مردمی در برنامه های سلامت شامل جذب رابطین جدید و ترغیب به ادامه همکاری .

مدیریت طرح تحول شهری و حاشیه شهرشامل تهیه آمار نیروهای شاغل در طرح و ارسال آمار به معونت بهداشتی و اعلام لیست نیروهای نیازمند آموزش به آموزشگاه بهورزی.

نیازسنجی تجهیزات مورد نیاز کلیه واحدهای تابعه ، درخواست مجوز خرید از معاونت بهداشتی و نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده.

 

زهرا بهزاد

مدیریت سامانه سیب شامل برگزاری کلاس آموزشی ، رفع اشکال ، حذف از مبداء افراد و خانوارهای جابجا شده و پایش میزان فعالیت کاربران در سامانه سیب.

شرکت در کارگاههای مربوط به سامانه سیب در معاونت بهداشتی.

ورود اطلاعات زیج حیاتی کلیه مراکز در سامانه سیب.

ثبت مختصات جغرافیایی کلیه مراکز و خانه های بهداشت در سامانه سیب.

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

زهرا خدادوست

مدیریت برنامه طرح تحول سلامت و حاشیه نشین ها شامل تهیه آمار نیروهای شاغل در مراکز مربوط به طرح تحول شهری و ارسال به معاونت بهداشتی.

تدوین قراردادهای مربوط به برنامه پزشک خانواده روستایی ، چاپ و توزیع بین پزشکان ، ماماها و سایر نیروهای پزشک خانواده روستایی.

تهیه و تنظیم پنل مدیریتی به صورت سالانه و توزیع در کلیه مراکز و واحدهای زیرمجموعه.

تهیه لیست مراقبین سلامت نیازمند به آموزش و تحویل به مرکز آموزش بهورزی.

تهیه آمار نیروهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان و تحویل به سایر واحدها در صورت نیاز.

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

زهرا کوشا

جمع آوری آمار پزشک خانواده روستایی از مراکز بهداشتی درمانی به صورت ماهانه و جمع بندی و ارسال به معاونت بهداشتی.

تهیه و چاپ فرم های آماری پزشک خانواده روستایی و توزیع در مراکز.

برگزاری جلسات تحلیل آمار به صورت فصلی ، تهیه پسخوراند از شاخص های بهداشتی و ارائه به مراکز جهت بهبود شاخص ها .

 شرکت در جلسات تحلیل آمار معاونت بهداشتی.

مدیریت برنامه نیروی انسانی و تهیه لیست نیروهای طرحی مورد نیاز به صورت فصلی.

آموزش پزشکان و ماماها در بدو ورود به برنامه پزشک خانواده.

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

مریم حسینی :

مدیریت برنامه جلب مشارکت مردمی (رابطین سلامت) شامل تلاش برای دستیابی به روش های جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی.

ارائه پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزش های عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی و اجرای خط مشی ها در قالب سیاست های وزارتخانه و برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان.

تهیه و تجزیه و تحلیل آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده و ارسال به معاونت بهداشتی.

برنامه ریزی جهت آموزش و آشنایی پرسنل مراکز منتخب جهت اجرای برنامه های مشارکت مردمی شامل توانمندسازی داوطلبان شهری - روستایی ، داوطلبان متخصص ادارات و مربیان داوطلبین سلامت شهری و روستایی.

جذب داوطلبان جدید ، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش و بهبود شاخص های برنامه داوطلبین سلامت.

ارسال آمار تعمیرات و تجهیزات شهرستان به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی.

انجام مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص کارآموزی ، کارورزی و طرح های تحقیقاتی دانشجویان با مراکز و پایگاههای تحت پوشش شهرستان.

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

نرگس خوشبین :

مدیریت سامانه ثبت مرگ و میر شهرستان شامل مکاتبه با بیمارستان ها ، آرامستان ها و ثبت احوال جهت جمع آوری آمار فوت شدگان.

جمع آوری و بررسی عملکرد مراکز در خصوص گزارش فوت شدگان و برخورد با مراکز و خانه های بهداشت کم کار.

ثبت افراد فوت شده در سامانه همراه با کلیه نکات از جمله علت فوت ، تاریخ و محل فوت و...

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

احد محمدی :

مدیریت برنامه پرداخت حقوق پزشکان ، دندانپزشکان ، ماماها و نیروهای فعال در بخش آزمایشگاه در قالب کارانه.

شرکت در پایش های مشترک با بیمه سلامت در کلیه مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده به صورت ماهیانه.

ارائه پسخوراند از پایش های مشترک به تیم مدیریت مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکار به مراکز درمانی پایش شونده در جهت شناسایی ایرادات موجود و رفع آنها.

ارائه آموزش های بدو خدمت و همچنین آموزش های مستمر به نیروهای برنامه پزشک خانواده در خصوص دستور عمل ها و ابلاغیه های جدید برنامه پزشک خانواده و مراقبین سلامت.

تهیه و تدوین طرح تشکیلات جدید مراکز بهداشتی درمانی.

برنامه ریزی در خصوص تقسیم جمعیت به ازاء پزشکان و ماماها و تقسیم عادلانه و منطقی پراکندگی در مراکز چند پزشکه و چند ماما.

مسئولیت برنامه شمس و ثبت کلیه نقاط تحت پوشش مرکز شهرستان بوسیله نرم افزار گوگل ارث و ارائه به ستاد دانشگاه.

تهیه طرح اولیه ایجاد مراکز جدید روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی جهت تصویب.

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

باقر احدیانی :

مدیریت برنامه پایش شامل تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی پایش مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت شهرستان بویراحمد به صورت ماهیانه و پایش برنامه پزشک خانواده روستایی به صورت فصلی.

برگزاری کمیته فنی پایشهای صورت گرفته با هماهنگی رئیس اداره و مسئولین واحدهای ستادی و ارسال به کلیه مراکز بهداشتی درمانی.

نظارت بر حسن اجرای کلیه بندهای کمیته فنی پایشها از جمله تشویق و تنبیه با هماهنگی کارگزینی و روابط عمومی.

شرکت در جلسات شورای اداری مرکز بهداشت و بیمه سلامت و برگزاری جلسه شورای اداری در مرکز بهداشت در رابطه با نواقص مشاهده شده در پایش مشترک.

بررسی فضاهای مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت مطابق طرح گسترش و میزان دسترسی.

بررسی مکان هایی که دارای کاربری بهداشتی می باشند و اعلام نظر در رابطه با نیاز یا عدم نیاز به این مکان ها به ادارات مربوط.

آموزش کلیه پزشکان و ماماها و مراقبین سلامت بدو خدمت و معرفی آنها به واحدهای مربوطه جهت دیدن آموزش های مورد نیاز.

همکاری با آموزشگاه بهورزی در برگزاری شورای بهورزی و مکاتبات اداری بهورزان به عنوان کارشناس امور بهورزی در ستاد بویراحمد.

نظارت و اقدام جهت تامین وسایل و امکانات مورد نیاز مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت بخصوص محیط زیست پزشکان و ماماها.

ارسال پسخوراند پایش ها به مراکز و خانه های بهداشت و پیگیری جهت رفع نواقص.

ارسال جواب به پسخوراند پایش بیمه و معاونت بهداشتی در رابطه با پایش پزشک خانواده روستایی.

شرکت در پایش های فصلی برنامه پزشک خانواده روستایی.

انجام مکاتبات روزانه و سایر امور محوله.

 

 

 

 

 

 

 

خروج

 

سخن مدیر
اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان؛
نشست سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد با بخشدار کبگیان برگزار شد+ عکس
کارگاه تربیت مربی آموزش پیشگیری، کنترل و درمان هپاتیت برگزار شد+ عکس/ هرساله 6 تا 10 میلیون نفر به مبتلایان هپاتیت در جهان افزوده می شود
کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و اتوماسیون اداری برگزار شد+ عکس
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات مرکز چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بویراحمد است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج