پنج شنبه ٠٨ تير ١٣٩٦
فعالیتها

 (رئوس فعالیتهای انجام شده سال جاری 1391)

1-تدوين واجراي برنامه پايش پزشك خانواده روستایی از كليه مراكز مجري برنامه

2-شركت كارشناسان واحد درپايش مراكز مجري برنامه پزشك خانواده

3-شركت كارشناس واحد درپايش مشترك بابيم

 ه- سلامت استان از14مركز مجري برنامه

4-صدور ماموريت جهت كارشناسان  واحدهاي ستادي طبق برنامه پايش تدوين شده

5-شركت كارشناس مسئول واحد به همراه رئيس مركز بهداشت شهرستان درجلسه شوراي اداري فرمانداري وپاسخ به درخواستهاي فرماندار وبخشداران

6-شركت در پايش مديريت درمعيت رئيس مركز بهداشت وساير نيروهاي واحدهاي ستادي از مراكز پوله؛موشمي زيلايي؛سپيدار؛دشتروم ومهريان

7-شركت درجلسه بازنگري طرح گسترش  درمركز بهداشت استان وتوجيه پيشنهادات شهرستان

8-شركت درجلسه كميته اداري و نقل انتقالات شهرستان

9-محاسبه وپرداخت ليست علي الحسا ب مكاتبات پزشك وماماي برنامه پزشك خانواده وتحويل به امورمالي

10-تهيه ليست گواهي كار پزشك وماماهاي پزشك خانواده شهري وروستايي باهمكاري كارگزيني

11-شركت درجلسات هماهنگي مسئولين مراكز بهداشتي ودرماني شهري بارئيس مركز بهداشت

12-شركت درگروه پايش وارزيابي نيروهاي انساني مركز بهداشتي ودرماني شهيد اشرفي واتخاذ تصميم درمورد نيروها با حضور رئيس مركز بهداشت

13انجام مكاتبات اداري به معاونت بهداشتي ؛دانشگاه ؛مراكز وخانه هاي بهداشت

14-تحويل گرفتن آمارها؛جمع بندي آنها وارسال آمارها به معاونت  بهداشتي

15-تدوين برنامه زمانبندي تحليل آمارفصلي وارسال آن به كليه واحدهاي ستادي ومراكزشهري وروستايي و برگزاری جلسات تحلیل آمار فصلی با حضور مراکز

16-وارد كردن اطلاعات hnis خانه هاي بهداشت و واردكردن اطلاعا ت زيجهاي حياتي كلیه مراكز،پایگاهها وخانه هاي بهداشت

17-ماموريت مركز بهداشت كهگيلويه جهت تغيير وتحول خانه هاي بهداشت آجم ورودريش

18-بستن قرارداد باپزشكان جديد طرح پزشك خانواده  ومعرفي آنهابه بيمه سلامت واموردارويي وسایر واحدها جهت آموزش

19- تكميل آمار خواسته شده هيئت امناء دانشگاه با همکاری مسئولين واحدها

 20-پاسخگويي به ارباب رجوع در زمينه هاي مختلف

 21-برگزاري جلسه بادانشكده بهداشت وآموزش دانشجويان درزمينه هاي كاري مربوطه باهماهنگي مسئولين واحدها

22-تشکیل جلسات متعدد با حضور پزشکان بخش خصوصی و دولتی جهت شرکت در برنامه پزشک خانواده شهری

23 - اصلاح اطلاعات خانوارهايي كه در پزشك خانواده شهري ثبت نام كرده اند و به استانهاي ديگر مهاجرت كرده اند.

24 - پيگيري نامه هاي مربوط به پزشك خانواده شهري و اعلام آن به مراكز و پايگاههاي مجري برنامه

25 - ارسال اطلاعات ثبت شده در نرم افزار آفلاين بخش روستايي 30 خانه بهداشت به سرور اصلي سامانه سلامت ايرانيان.

26 - تهيه نسخه پشتيبان از كليه اطلاعات ثبت شده در نرم افزار آفلاين.

27 - دريافت و ثبت اطلاعات افراد دريافت كننده دفترچه بيمه روستايي.

 


 برای مشاهده لیست اسامی و آدرس پزشکان خانواده  شهری در بخش خصوصی اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست اسامی و آدرس پزشکان خانواده شهری در بخش دولتی اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست اسامی و آدرس پزشکان خانواده روستایی  اینجا کلیک کنید.

 

خروج

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1703
 بازدید امروز : 85
 کل بازدید : 210931
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4