پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
شرح وظایف پرسنل ستادی

1-جمع آوري وجمع بندي اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي .
2-  بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها .
3-   انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس
4-    تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب
5-    شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...
6-    تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين ) به خصوص در مدارس مروج سلامت.    
7-    اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-     بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها
9-      انجام هماهنگي هاي درون بخش
10-     تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي
11-   تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم
12-    بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي
13-   هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس
14- هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
15- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ،كاركنان ،والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس
16- همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي
17- نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه
18-  تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت
19-  تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

 خروج

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2163
 بازدید امروز : 83
 کل بازدید : 248800
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3