پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
معرفی پرسنل واحد بیماریها

 

شرح وظایف کارشناس مسئول وکارشناسان واحد بیماریها

ردیف

نام ونام خانوادگی کارشناس وکارشناس مسئول واحد

شرح وظایف

1

ابراهیم رستمی مسئول واحد بیماریها

1-هماهنگی درون وبرون بخشی 2-پیگیری تهیه ملزومات مورد نیاز واحد بیماریها 3-برنامه ریزی جهت شرکت کارشناسان مختلف در برنامه نظارت بر مراکز وخانه های بهداشت 4-برنامه ریزی جهت کارگاههای آموزشی مورد نیاز واحد 5-استخراج شاخص های بهداشتی وارائه آن6-شرکت در جلسات ونشست ها 7-نظارت برفعالیت مراکز وخانه های بهداشت

8-نظارت بر اجرای طرح های ملی 9-نظارت بر اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم بهداشتی 10-نظارت بر کار کارشناسان واحد 11-تهیه چک لیست بازدید از مراکز وخانه های بهداشت با همکاری سایر پرسنل 12-سایر موارد............

 

علی کرمی کارشناس برنامه سل وجذام وcopd

1- تهیه وسایل مورد نیاز جهت انجام نمونه گیری خلط.

2 -ثبت نرم افزاری موارد شناسایی شده از بیماری.

3-ارسال پس خوراند ازمایشهای صورت گرفته به مراکز مر بوطه.

4-تهیه اقلام داروی مورد نیاز برای درمان بیماران شناسایی شده.

5- اموزش ونحوه اجرای طرح DOTS برای کاردانها و بهورزان مراکز و خانه های بهداشت

6- برگزاری کارگاههای اموزشی مورد نیاز جهت پیش برد اهداف مورد نظر.

7- پایش مراکز وخانه های بهداشت از روی چک لیست های طراحی شده مربوط به این بیماری

8-نظارت بر اجرای برنامه مربوط به آسم وcopd

 

هوشنگ صفری کارشناس برنامه بیماریهای مشترک انسان ودام

1-نظارت براجرای برنامه های مربوط به بیماریهای زئونوز در مراکز وخانه های بهداشت

2-تهیله داروها وملزومات مورد نیاز در برنامه زئونوز ها

3-جمع آوری آمار وشاخص های مربوط به بیماریهای قابل انتقال بین انسان ودام

4-برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

5-شرکت در جلسات درون بخشی وبرون بخشی

6-پایش ونظارت مراکز وخانه های بهداشت

7-تهیه پفلت ومواد آموزشی جهت اطلاع رسانی به مردم

8-هماهنگی با اداره دامپزشکی در جهت کانون بیماریهای مشترک انسان ودام

9-نظارت بر فرمهای بررسی بیماریها

10-ثبت اطلاعات بیماران در پورتال وزارت بهداشت

11-ثبت آمار ماهیانه بیماریهای مشترک در سامانه پورتال وزارتخانه

 

جهانبخش روشن روان کارشناس زنجیره سرما وعوارض پس از واکسن

1-درخواست واکسن وسرم وسایر مواد بیولوژیک از معاونت بهداشتی

2-درخواست سرنک ووسایل مورد نیاز برنامه ایمن سازی

3-نظارت بر زنجیره سرما نگهداری واکسن ومواد بیولوژیک

4-توزیع واکسن وسرنگ مورد نیاز مراکز وخانه های بهداشت

5-بررسی دمای یخچالهای نگهداری واکسن در مراکز وخانه های بهداشت

6-درخواست خرید ترمومتر وکیسه یخ جهت حفظ زنجیره سرما مراکز وخانه های بهداشت

7-سایر موارد در صورت لزوم

8-توزیع فرمهای سه گانه گزارش عوارض ایمن سازی در مراکز وخانه های بهداشت

9-بررسی فرمهای عوارض گزارش شده از مراکز وخانه های بهداشت

10-ثبت اطلاعات مربوط به فرمهای عوارض پس از ایمنسازی در پورتال وزارتخانه

11-پسخوراند اشکالات مشاهده شده در فرمهای ارسالی

12-برگزاری کلاس های آموزشی در برنامه های مربوطه

 

 

سعید میرزایی کارشناس برنامه بیماریهای منتقله آب وغذا وبیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

1-برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف ونحوه مراقبت بیماریهای اسهالی جهت پرسنل بهداشتی و در صورت لزوم به مردم

2-         تبلیغات در زمینه ضدعفونی کردن آب ،میوه وسبزیجات

3-         بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بیمار وخانواده بیمار

4-         نظارت بر تهیه نمونه التور تهیه شده در مراکز وخانه های بهداشت  

5-         گزارش گیری از بیمارستانها و مطبهای خصوصی و مراقبت و پیگیری بیماران اسهای گزارش شده

6-برنامه ریزی جهت کنترل بیماریهای منتقله آب وغذا

7-هماهنگی با آزمایشگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت در زمینه تهیه نمونه النور

8-پیگیری بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وتهیه نمونه وارسال به آزمایشگاههای ویروس شناسی

9-گزارش فوری بیماریهای مشکوک به سرخک -سندرم سرخجه مادر زادی -دیفتری سیاه سرفه -فلج شل حاد و...به معاونت بهداشتی

10-نظارت بر ایمنسازی گروههای هدف در مراکز وخانه های بهداشت

11-نظارت بر اجرای طرح های ملی ایمن سازی وگزارش به مقامات مافوق

12-ثبت اطلاعات بیماران در پورتال وزارتخانه

 

 

علیداد بهادر نژاد کارشناس برنامه بیماریهای غیر واگیر

1-تعیین و تاً مین اعتبار لازم جهت اجرای برنامه غربالگری بیماریهای غیر واگیر

2-نظارت براجرای برنامه غربالگری افراد 30سال به بالا در برنامه ایراپن

3-شناسایی بیماران مبتلا به دیابت وفشار خون وآسم وcopd,وسایر

4-شناسایی دیابت حاملگی در زنان باردار

5-ارجاع بیماران مبتلا به بیماریهای غیر واگیر  که دارای عوارض بیماری شده اند به متخصص

6-تهیه وسایل تشخیصی و درمانی مورد نیاز در مراکز بهداشتی و در مانی.

7-تشکیل کمیته بیماریهای غیر واگیر  در شهرستان .

8-برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر جهت سطوح مختلف .

9-پایش و ارزشیابی طرح غربالگریبیماریهای غیر واگیر  در مراکز بهداشتی و در مانی از طریق چک لیست  .

10-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارسال پسخوراند .

11-اجرای برنامه خطرسنجی در مناسبت های مختلف

12-برنامه ریزی جهت خطر سنجی در پرسنل ادارات

 

 

خانم رحیمی کارشناس برنامه سرطان وتالاسمی

1-تشکیل کمیته تالاسمی در شهرستان

2-برگزاری کارگاه آموزشی تالاسمی جهت سطوح مختلف

3-نظارت بر اجرای صحیح استراتژی های اول ،دوم و سوم برنامه

4-نظارت و پایش مستمر برنامه تالاسمی در سطوح محیطی و مرکز مشاوره

5-تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژیک بروز تالاسمی ماژور و ارسال به معاونت بهداشتی

6-ارسال فرم شماره پنج مشخصات زوج های ناقل تالاسمی به مراکز بهداشتی - درمانی

7-جمع بندی و ارسال به موقع فرم های شماره 4و6به معاونت بهداشتی

8-ارسال به موقع فرم ها واطلاعات به معاونت بهداشتی

9-گرد آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل وتفسیر وانتشار و ارائه ی یک نسخه به معاونت بهداشتی

10-اعلام مهاجرت زوج های ناقل تالاسمی به معاونت بهداشتی

11-ثبت مشخصات کلیه افراد تالاسمی ماژور و تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژیک جهت موارد جدید شناسایی

12-ارجاع جهت انجام آزمایشات ژنتیک مرحله اول ودوم 

13-پیگیری انجام آزمایشات ژنتیک مرحله اول ودوم زوجین ناقل تالاسمی و پی گیری سقط جنین ماژور

14-پی گیری مشاوره ویژه تنظیم خانواده زوجین ناقل توسط تیم مشاوره و  مراقبت ویژه تنظیم خانواده زوجین ناقل توسط تیم مراقبت

15-شناسایی زوجین ناقل از طریق انجام آزمایشات قبل از ازدواج   

16-جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی از مراکز پاتولوژی

17-ثبت اطلاعات بیماران سرطانی در نرم افزار مربوطه

18-تهیه آخرین دستورالعمل مربوط به کد گذاری بیماری سرطان

19-درخواست فرم پاتولوژی وسیتولوژی  از مراکز بهداشتی درمانی

 

مرضیه غفاری کارشناس برنامه کم کاری مادرزادی تیرویید وpku

1-تهیه و تدارک وسایل مورد نیلز جهت نمونه گیری کم کاری مادر زادی تیرویید از تمام نوزادان

2- نظارت بر غربالگری وتهیه نمونه کم کاری مادر زادی تیرویید در مراکز وخانه های بهداشت

3-اعلام مورد هایی که tsh مشکوک دارند به مرکز بهداشت مربوطه که نمونه مجدد تهیه نمایند.

4- نظارت و مراقبت پیگیری مستمر بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید.

5- ارجاع بیماران کم کاری مادرزادی مادرزادی به پزشک فوکال پونت.

6- تهیه و تنظیم چک لیست هایی مربوطه جهت پایش مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت

7-ثبت وگزارش دهی اطلاعات مربوط به غربالگری نوزادان  

8-ثبت اطلاعات افراد دارای tshمشکوک در دفاتر مربوطه

9-پیگیری نوزادانی که نیاز به تهیه نمونه وریدی دارند

10-فراخوان نوزادانی که نتیجه آزمایش pkuدر آنها مشکوک می باشد

11-ارجاع نوزادان با pku مشکوک جهت انجام آزمایش hplcدر آزمایشگاه رفرنس

12-پیگیری نتیجه hplcنوزادان مشکوک تا حصول نتیجه

 

 


                                                             خروج

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2240
 بازدید امروز : 95
 کل بازدید : 248812
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4