منوی مرکز بهداشت
معرفی پرسنل واحد بیماریها

 

شرح وظایف کارشناس مسئول وکارشناسان واحد بیماریها

ردیف

نام ونام خانوادگی کارشناس وکارشناس مسئول واحد

شرح وظایف

1

ابراهیم رستمی مسئول واحد بیماریها

1-هماهنگی درون وبرون بخشی 2-پیگیری تهیه ملزومات مورد نیاز واحد بیماریها 3-برنامه ریزی جهت شرکت کارشناسان مختلف در برنامه نظارت بر مراکز وخانه های بهداشت 4-برنامه ریزی جهت کارگاههای آموزشی مورد نیاز واحد 5-استخراج شاخص های بهداشتی وارائه آن6-شرکت در جلسات ونشست ها 7-نظارت برفعالیت مراکز وخانه های بهداشت

8-نظارت بر اجرای طرح های ملی 9-نظارت بر اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم بهداشتی 10-نظارت بر کار کارشناسان واحد 11-تهیه چک لیست بازدید از مراکز وخانه های بهداشت با همکاری سایر پرسنل 12-سایر موارد............

 

علی کرمی کارشناس برنامه سل وجذام وcopd

1- تهیه وسایل مورد نیاز جهت انجام نمونه گیری خلط.

2 -ثبت نرم افزاری موارد شناسایی شده از بیماری.

3-ارسال پس خوراند ازمایشهای صورت گرفته به مراکز مر بوطه.

4-تهیه اقلام داروی مورد نیاز برای درمان بیماران شناسایی شده.

5- اموزش ونحوه اجرای طرح DOTS برای کاردانها و بهورزان مراکز و خانه های بهداشت

6- برگزاری کارگاههای اموزشی مورد نیاز جهت پیش برد اهداف مورد نظر.

7- پایش مراکز وخانه های بهداشت از روی چک لیست های طراحی شده مربوط به این بیماری

8-نظارت بر اجرای برنامه مربوط به آسم وcopd

 

هوشنگ صفری کارشناس برنامه بیماریهای مشترک انسان ودام

1-نظارت براجرای برنامه های مربوط به بیماریهای زئونوز در مراکز وخانه های بهداشت

2-تهیله داروها وملزومات مورد نیاز در برنامه زئونوز ها

3-جمع آوری آمار وشاخص های مربوط به بیماریهای قابل انتقال بین انسان ودام

4-برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

5-شرکت در جلسات درون بخشی وبرون بخشی

6-پایش ونظارت مراکز وخانه های بهداشت

7-تهیه پفلت ومواد آموزشی جهت اطلاع رسانی به مردم

8-هماهنگی با اداره دامپزشکی در جهت کانون بیماریهای مشترک انسان ودام

9-نظارت بر فرمهای بررسی بیماریها

10-ثبت اطلاعات بیماران در پورتال وزارت بهداشت

11-ثبت آمار ماهیانه بیماریهای مشترک در سامانه پورتال وزارتخانه

 

جهانبخش روشن روان کارشناس زنجیره سرما وعوارض پس از واکسن

1-درخواست واکسن وسرم وسایر مواد بیولوژیک از معاونت بهداشتی

2-درخواست سرنک ووسایل مورد نیاز برنامه ایمن سازی

3-نظارت بر زنجیره سرما نگهداری واکسن ومواد بیولوژیک

4-توزیع واکسن وسرنگ مورد نیاز مراکز وخانه های بهداشت

5-بررسی دمای یخچالهای نگهداری واکسن در مراکز وخانه های بهداشت

6-درخواست خرید ترمومتر وکیسه یخ جهت حفظ زنجیره سرما مراکز وخانه های بهداشت

7-سایر موارد در صورت لزوم

8-توزیع فرمهای سه گانه گزارش عوارض ایمن سازی در مراکز وخانه های بهداشت

9-بررسی فرمهای عوارض گزارش شده از مراکز وخانه های بهداشت

10-ثبت اطلاعات مربوط به فرمهای عوارض پس از ایمنسازی در پورتال وزارتخانه

11-پسخوراند اشکالات مشاهده شده در فرمهای ارسالی

12-برگزاری کلاس های آموزشی در برنامه های مربوطه

 

 

سعید میرزایی کارشناس برنامه بیماریهای منتقله آب وغذا وبیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

1-برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف ونحوه مراقبت بیماریهای اسهالی جهت پرسنل بهداشتی و در صورت لزوم به مردم

2-         تبلیغات در زمینه ضدعفونی کردن آب ،میوه وسبزیجات

3-         بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بیمار وخانواده بیمار

4-         نظارت بر تهیه نمونه التور تهیه شده در مراکز وخانه های بهداشت  

5-         گزارش گیری از بیمارستانها و مطبهای خصوصی و مراقبت و پیگیری بیماران اسهای گزارش شده

6-برنامه ریزی جهت کنترل بیماریهای منتقله آب وغذا

7-هماهنگی با آزمایشگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت در زمینه تهیه نمونه النور

8-پیگیری بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وتهیه نمونه وارسال به آزمایشگاههای ویروس شناسی

9-گزارش فوری بیماریهای مشکوک به سرخک -سندرم سرخجه مادر زادی -دیفتری سیاه سرفه -فلج شل حاد و...به معاونت بهداشتی

10-نظارت بر ایمنسازی گروههای هدف در مراکز وخانه های بهداشت

11-نظارت بر اجرای طرح های ملی ایمن سازی وگزارش به مقامات مافوق

12-ثبت اطلاعات بیماران در پورتال وزارتخانه

 

 

علیداد بهادر نژاد کارشناس برنامه بیماریهای غیر واگیر

1-تعیین و تاً مین اعتبار لازم جهت اجرای برنامه غربالگری بیماریهای غیر واگیر

2-نظارت براجرای برنامه غربالگری افراد 30سال به بالا در برنامه ایراپن

3-شناسایی بیماران مبتلا به دیابت وفشار خون وآسم وcopd,وسایر

4-شناسایی دیابت حاملگی در زنان باردار

5-ارجاع بیماران مبتلا به بیماریهای غیر واگیر  که دارای عوارض بیماری شده اند به متخصص

6-تهیه وسایل تشخیصی و درمانی مورد نیاز در مراکز بهداشتی و در مانی.

7-تشکیل کمیته بیماریهای غیر واگیر  در شهرستان .

8-برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر جهت سطوح مختلف .

9-پایش و ارزشیابی طرح غربالگریبیماریهای غیر واگیر  در مراکز بهداشتی و در مانی از طریق چک لیست  .

10-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارسال پسخوراند .

11-اجرای برنامه خطرسنجی در مناسبت های مختلف

12-برنامه ریزی جهت خطر سنجی در پرسنل ادارات

 

 

خانم رحیمی کارشناس برنامه سرطان وتالاسمی

1-تشکیل کمیته تالاسمی در شهرستان

2-برگزاری کارگاه آموزشی تالاسمی جهت سطوح مختلف

3-نظارت بر اجرای صحیح استراتژی های اول ،دوم و سوم برنامه

4-نظارت و پایش مستمر برنامه تالاسمی در سطوح محیطی و مرکز مشاوره

5-تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژیک بروز تالاسمی ماژور و ارسال به معاونت بهداشتی

6-ارسال فرم شماره پنج مشخصات زوج های ناقل تالاسمی به مراکز بهداشتی - درمانی

7-جمع بندی و ارسال به موقع فرم های شماره 4و6به معاونت بهداشتی

8-ارسال به موقع فرم ها واطلاعات به معاونت بهداشتی

9-گرد آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل وتفسیر وانتشار و ارائه ی یک نسخه به معاونت بهداشتی

10-اعلام مهاجرت زوج های ناقل تالاسمی به معاونت بهداشتی

11-ثبت مشخصات کلیه افراد تالاسمی ماژور و تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژیک جهت موارد جدید شناسایی

12-ارجاع جهت انجام آزمایشات ژنتیک مرحله اول ودوم 

13-پیگیری انجام آزمایشات ژنتیک مرحله اول ودوم زوجین ناقل تالاسمی و پی گیری سقط جنین ماژور

14-پی گیری مشاوره ویژه تنظیم خانواده زوجین ناقل توسط تیم مشاوره و  مراقبت ویژه تنظیم خانواده زوجین ناقل توسط تیم مراقبت

15-شناسایی زوجین ناقل از طریق انجام آزمایشات قبل از ازدواج   

16-جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی از مراکز پاتولوژی

17-ثبت اطلاعات بیماران سرطانی در نرم افزار مربوطه

18-تهیه آخرین دستورالعمل مربوط به کد گذاری بیماری سرطان

19-درخواست فرم پاتولوژی وسیتولوژی  از مراکز بهداشتی درمانی

 

مرضیه غفاری کارشناس برنامه کم کاری مادرزادی تیرویید وpku

1-تهیه و تدارک وسایل مورد نیلز جهت نمونه گیری کم کاری مادر زادی تیرویید از تمام نوزادان

2- نظارت بر غربالگری وتهیه نمونه کم کاری مادر زادی تیرویید در مراکز وخانه های بهداشت

3-اعلام مورد هایی که tsh مشکوک دارند به مرکز بهداشت مربوطه که نمونه مجدد تهیه نمایند.

4- نظارت و مراقبت پیگیری مستمر بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید.

5- ارجاع بیماران کم کاری مادرزادی مادرزادی به پزشک فوکال پونت.

6- تهیه و تنظیم چک لیست هایی مربوطه جهت پایش مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت

7-ثبت وگزارش دهی اطلاعات مربوط به غربالگری نوزادان  

8-ثبت اطلاعات افراد دارای tshمشکوک در دفاتر مربوطه

9-پیگیری نوزادانی که نیاز به تهیه نمونه وریدی دارند

10-فراخوان نوزادانی که نتیجه آزمایش pkuدر آنها مشکوک می باشد

11-ارجاع نوزادان با pku مشکوک جهت انجام آزمایش hplcدر آزمایشگاه رفرنس

12-پیگیری نتیجه hplcنوزادان مشکوک تا حصول نتیجه

 

 


                                                             خروج

 

سخن مدیر
اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان؛
نشست سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد با بخشدار کبگیان برگزار شد+ عکس
کارگاه تربیت مربی آموزش پیشگیری، کنترل و درمان هپاتیت برگزار شد+ عکس/ هرساله 6 تا 10 میلیون نفر به مبتلایان هپاتیت در جهان افزوده می شود
کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و اتوماسیون اداری برگزار شد+ عکس
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات مرکز چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بویراحمد است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج