منوی مرکز بهداشت
فعالیتها و برنامه های واحد بیماریها

 

الف - بیماریهای واگیر :

1-بیماری سل :نمونه گیری از موارد مشکوک به بیماری سل به تعداد 1500مورد -شناسایی تعداد 8مورد بیماری سل -اجرایی طرح DOTSهمه بیماران شناسایی شده -پیگیری درمان همه بیماران تا بهبودی کامل -ثبت اطلاعات بیماران در برنامه نرم افزاری کشوری -تهیه وتوزیع دستورالعمل کشوری سل بین پزشکان وکاردانهای مراکز -برگزاری کارگاه بیماری سل جهت پزشکان وکاردانها

2-بیماری HIVوایدز :انجام نمونه گیری از تعداد 500نفر از افراد High risk-آموزش زندانیان در زمینه راههای انتقال وپیشگیری از بیماری ایدز -شناسایی 3مورد بیمار در بین زندانیان شهرستان -برگزاری همایش مشترک در زمینه بیماری ایدز با دانشگاه پیام نور وارائه سخنرانی وتوزیع بسته های آموزشی -درمان یک مورد بیماری که به مرحله ایدز رسیده -فراخوان مقاله وعکس دربین دانش آموزان واهداء جوایز

3-هپاتیت :شناسایی تعداد 50مورد بیماری مبتلا به هپاتیت واعلام به مراکز بهداشتی درمانی جهت تشکیل پرونده ومراقبت های لازم -تشکیل پرونده جهت 26مورد از بیماران شناسایی شده -انجام بررسی های لازم در اطرافیان بیماران شناسایی شده وانجام واکسیناسیون افراد در معرض خطر موارد تماس - ثبت اطلاعات بیماران در برنامه نرم افزاری کشوری -تهیه وتوزیع دستورالعمل کشوری بیماری هپاتیت  بین پزشکان وکاردانهای مراکز -انجام واکسیناسیون گروههای هدف -انجام نمونه گیری جهت 500نفر از افراد در معرض خطر وانجام آزمایش لازم -آموزش به بیماران واطرافیان بیمار وگروههای در معرض خطر

4-بیماری مشکوک به سرخک :شناسایی تعداد 5مورد بیمار مشکوک به سرخک -انجام نمونه گیری از همه موارد مشکوک وارسال به آزمایشگاه رفرانس-انجام واکسیناسیون گروه هدف -ثبت اطلاعات بیماران در پرتال وزارتخانه پیگیری نتایج آزمایشات انجام شده از طریق آزمایشگاه رفرانس واعلام به افراد ذینفع -آموزش افراد در زمینه راههای پیشگیری از بیماری

5-بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن :گزارش هفتگی موارد صفر تعدادی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از طریق اتوماسیون وبصورت هفتگی -انجام ایمنسازی گروههای هدف(کودکان  -مادران -سالمندان -دانش آموزان -دانشجویان-و....)جمع آوری آمار ایمنسازی وارسال در پرتال وزارتخانه -تجزیه وتحلیل آمارها ومحاسبه شاخصهای ایمنسازی -ثبت آمار واطلاعات ایمنسازی به صورت فصلی از طریق برنامه اکسل وارائه به معاونت بهداشتی -توزیع آخرین دستورالعمل های برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در بین مراکز بهداشتی درمانی -برگزاری آزمون از کارکنان به منظور افزایش توان علمی آنها-تهیه وتوزیه واکسن جهت گروهای وتوزیع در مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت جهت ایمنسازی افراد -ایمن سازی موارد تماس بیماران وگروههای در معرض خطر گزارش وبررسی عوارض ناشی از واکسن وثبت در پرتال وزارتخانه -چاپ وتکثیر فرمها دفاتر وموارد مورد نیاز وتوزیع در بین مراکز بهداشتی درمانی -اجرای برنامه های طرح ملی ایمنسازی فلج اطفال وغیره ارسال نمونه موارد مشکوک بهبیماریهای مشترک به آزمایشگاه رفرانس -ایمنسازی دانش آموزان مقاطع اول دبیرستان وششم ابتدایی وجمع آوری آمار وارسال به معاونت بهداشتی

6-مننزیت:شناسایی تعداد 28مورد بیماری منژیت -تکمیل فرم بررسی کلیه بیماران شناسایی شده -ثبت اطلاعات کلیه موارد در پرتال وزارتخانه-انجام پرفیلاکسی جهت موارد تمارس تعدادی از بیماران -نظارت بردرمان بیماران -انجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر منژیت (مشمولین نظام وظیفه  وزائرین عتبات )

7-بیماریهای منتقله آب وغذا :نمونه برداری از موارد مشکوک به بیماری التور -جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران اسهالی وثبت در پرتال وزارتخانه -تهیه محیطهای انتقال وتوزیع در بین مراکز بهداشتی درمانی -جمع آوری نمونه های تهیه شده از بیماران وارسال به آزمایشگاه -پس خوراند نتایج آزمایشهای انجام شده به مراکز - تهیه وتوزیع دستورالعمل کشوری بیماری های منتقله   بین پزشکان وکاردانهای مراکز-برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله آب وغذا -آموزش تعدادی از دانش آموزان ودانشجویان  در زمینه راههای انتقال بیماری- تشکیل کمیته  بیماریهای منتقله وتشکیل تیم واکنش سریع -شناسایی ومقابله با 2مورد طغیان بیماریهای منتقله اتفاق افتاده -گزارش طغیانها به معاونت بهداشتی وثبت اطلاعات طغیانها در پرتال وزارتخانه -آموزش مربیان مدارسی که در آنها طغیان اتفاق افتاده

8-بیماریهای مشترک انسان ودام :تهیه وتوزیع واکسن (هاری -آنفلوانزا-...)مورد نیاز جهت گروههای در معرض خطر تزیق 1500دزواکسن آنفلوانزا جهت افراد درمعرض خطر -شناسایی تعداد 400مورد حیوان گزیدگی وپیگیری ومراقبت آنها-جمع آوری آمار ماهیانه بیماریهای مشترک وثبت در پرتال وزارتخانه -تکمیل فرمهای بررسی بیماران وثبت در پرتال وزارتخانه -اعلام اسامی بیماران به مراکز جهت نظارت ومراقبت آنها واطرافیانشان -شناسایی تعدادحداقل 45مورد بیماری سالک -کالاآزار -تب مالت -لپتوسپیروز-توکسوپلاسموزیس ....)ونظارت بر دردرمان آنها -توزیع دفاتر ثبت وفرمهای آماری وفلوچارت  وکتابچه وسی دی آموزشی مربوط به اخرین دستورالعمل بیماریهای مشترک در مراکز بهداشتی درمانی -تهیه ملزوماتی مثل محیط انتقال نمونه های مشکوک ،وسایل حفاظت فردی، ماسک، داروهای پیشگیری ودرمان در برنامه آنفلوانزا وتحویل به بیمارستانها وپایگاه دیده وری و امپول گلو کانتیم در برنامه سالک وکالا آزار و  . .-راه اندازی پایگاه دیده وری و جمع اوری آمار موارد شبه آنفلوانزا از این پایگاه و ثبت در سایت انفلوانزای کشور-تامین وسایل مورد نیاز پایگاه هاری شهرستان و نظارت بر عملکرد ان و اعلام بیمارانی که ادامه درمان انها در مکانی دیگر ضرورت پیدا میکند(اعلام به شهرستانها و استانها ی دیگر)-اعلام تمام بیماریهای مشترک انسان و دام به اداره دامپزشکی شهرستان جهت شناسایی کانونهای دامی این بیماریها-طرح سئوالات کاربردی مربوط به هر بیماری در آزمونهای مختلف جهت بهورزان وکاردانها و کارشناسان مراکزجهت ارزیابی اطلاعات آنها-تهیه برنامه عملیاتی مربوط به بیماریهای مشترک انسان ودام و پایش فصلی آن

9-بیماری مالاریا :تهیه تعداد 5500عددلام مالاریا از موارد مشکوک-کشف یک مورد بیمار مالاریایی ودرمان کامل آن تهیه وخرید وسایل ولوازم لام گیری وتوزیع بین مراکز بهداشتی درمانی -ثبت اطلاعات لامهای تهیه شده در پرتال وزارتخانه -ثبت اطلاعات بیماران در پرتال وزارت خانه -

ب-بیماریهای غیر واگیر

10-کم کاری مادر زادی تیرویید وpku:انجام غربالگری جهت 5200نفر از متولدین سال 91در رابطه با شناسایی بیماری مذکور-شناسایی تعداد 311مورد مشکوکبه (tshبالای 5)بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید در برنامه غربالگری -اعلام نتایج مثبت ومنفی همه موارد غربال شده به مراکز بهداشتی درمانی -فراخوان همه موارد مشکوک جهت انجام آزمایش وریدی جهت تشخیص نهایی -شناسایی تعداد 16مورد بیمار مبتلا به کم کاری مادر زادی تیرویید درسال 91 -تحت مراقبت قرار دادن همه بیماران شناسایی شده وتشکیل پرونده جهت آنها -ارجاع همه بیماران شناسایی شده به پزشک فوکال پوینت برنامه- معرفی 4مورد بیمار مشکوک به pku جهت انجام آزمایش تخصصی به آزمایشگاه رفرانس شیراز -توزیع 7000عدد کاغذ گاتری-سیفتی لانست-پدالکلی -چسب ضد حساسیت جهت برنامه غربالگری

11-بیماری دیابت:انجام غربالگری 3000نفر از گروه سنی 30 سال به بالا -شناسایی تعداد 485نفر بیمار مبتلا به دیابت -پیگیری ومراقبت ماهیانه بیماران شناسایی شده توسط بهورزان -مراقبت ودرمان وآزمایش بیماران شناسایی شده توسط پزشک هرسه ماه یکبار تشکیل پرونده مراقبتی جهت همه بیماران شناسایی شده -آموزش راههای پیشگیری وکنترل بیماری به مردم درمراکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان وسایر کارکنان بهداشتی درمانی -شناسایی عوارض بیماری توسط پزشکان وارجاع به متخصص جهت درمان عوارض -ثبت اطلاعات بیماران در پرونده سلامت مربوط به برنامه پزشک خانواده -ارسال آماربیماران شناسایی شده به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی- توزیع 4000عدد پوستر وبرشور راههای پیشگیری از بیماری دیابت در بین مردم

12-بیماری فشارخون : انجام غربالگری 3000نفر از گروه سنی 30 سال به بالا -شناسایی تعداد 712 نفر بیمار مبتلا به فشارخون  -پیگیری ومراقبت ماهیانه بیماران شناسایی شده توسط بهورزان -مراقبت ودرمان وآزمایش بیماران شناسایی شده توسط پزشک هرسه ماه یکبار تشکیل پرونده مراقبتی جهت همه بیماران شناسایی شده -آموزش راههای پیشگیری وکنترل بیماری به مردم درمراکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان وسایر کارکنان بهداشتی درمانی -شناسایی عوارض بیماری توسط پزشکان وارجاع به متخصص جهت درمان عوارض -ثبت اطلاعات بیماران در پرونده سلامت مربوط به برنامه پزشک خانواده -ارسال آماربیماران شناسایی شده به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی

13-بیماریهای قلب وعروق:انجام آموزش راههای پیشگیری ومراقبت از بیماریهای قلب وعروق در حدود 20اداره در سطح شهرستان -آموزش 1200نفر از کارکنان ادارات در زمینه راههای پیشگیری ومراقبت از بیماریهای قلب وعروق-توزیع بسته آموزشی راههای پیشگیری از بیماریهای قلب وعروق جهت تعدادی از ادارات -گزارش فعالیت های انجام شده به معاونت بهداشتی

14-بیماری تالاسمی:شناسایی 25موردزوج ناقل تالاسمی و 50مورد زوج مشکوک تالاسمی در مرکز مشاوره تالاسمی واعلام به مراکز مربوطه جهت مراقبت ویژه زوج های ناقل -معرفی حدود 95زوج ناقل تالاسمی واجدشرایط جهت انجام آزمایش ژنتیک مرحله اول ((pnd1و50زوج ناقل واجدشرایط جهت انجام آزمایش ژنتیک مرحله دوم  ((pnd2به آزمایشگاه های ژنتیک  - ارسال جواب آزمایشات ژنتیک حدود 60زوج ناقل ارسال شده از مراکز ژنتیک به مراکز مربوطه جهت ثبت در پرونده زوج های ناقل -مراقبت حدود 294زوج ناقل شناسایی جدید وقدیم در مراکز بهداشتی -درمانی مربوطه -تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به برنامه وارسال آمار وگزارشات به معاونت بهداشتی- انجام آزمایش حدود 5700زوج متقاضی ازدواج وشناسایی 25زوج ناقل تالاسمی

15-بیماری سرطان : جمع آوری وثبت حدود 150مورد گزارش موارد سرطانی  از مراکز پاتولوژی سطح شهرستان واسکن جواب های پاتولوژیدر برنامه نرم افزازی مربوطه  -ثبت حدود 1800مورد موارد غیر پاتولوژی در بیمارستان های و جمع آوری و گزارش به معاونت بهداشتی - برگزارس کلاس های آموزشی جهت پیشگیری از سرطان در مراکز بهداشتی -درمانی توسط پزشکان مراکز -سرکشی به آزمایشگاه های پاتولوژی و گزارش نواقصات در گزارشات  به آزمایشگاه های مربوطه

16-تنظیم برنامه عملیاتی واحد بیماریها در زمینه های مختلف بیماریها

 

                                                                           خروج

 

سخن مدیر
اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان؛
نشست سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد با بخشدار کبگیان برگزار شد+ عکس
کارگاه تربیت مربی آموزش پیشگیری، کنترل و درمان هپاتیت برگزار شد+ عکس/ هرساله 6 تا 10 میلیون نفر به مبتلایان هپاتیت در جهان افزوده می شود
کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و اتوماسیون اداری برگزار شد+ عکس
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات مرکز چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بویراحمد است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج