پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
فعالیتها و برنامه های واحد بیماریها

 

الف - بیماریهای واگیر :

1-بیماری سل :نمونه گیری از موارد مشکوک به بیماری سل به تعداد 1500مورد -شناسایی تعداد 8مورد بیماری سل -اجرایی طرح DOTSهمه بیماران شناسایی شده -پیگیری درمان همه بیماران تا بهبودی کامل -ثبت اطلاعات بیماران در برنامه نرم افزاری کشوری -تهیه وتوزیع دستورالعمل کشوری سل بین پزشکان وکاردانهای مراکز -برگزاری کارگاه بیماری سل جهت پزشکان وکاردانها

2-بیماری HIVوایدز :انجام نمونه گیری از تعداد 500نفر از افراد High risk-آموزش زندانیان در زمینه راههای انتقال وپیشگیری از بیماری ایدز -شناسایی 3مورد بیمار در بین زندانیان شهرستان -برگزاری همایش مشترک در زمینه بیماری ایدز با دانشگاه پیام نور وارائه سخنرانی وتوزیع بسته های آموزشی -درمان یک مورد بیماری که به مرحله ایدز رسیده -فراخوان مقاله وعکس دربین دانش آموزان واهداء جوایز

3-هپاتیت :شناسایی تعداد 50مورد بیماری مبتلا به هپاتیت واعلام به مراکز بهداشتی درمانی جهت تشکیل پرونده ومراقبت های لازم -تشکیل پرونده جهت 26مورد از بیماران شناسایی شده -انجام بررسی های لازم در اطرافیان بیماران شناسایی شده وانجام واکسیناسیون افراد در معرض خطر موارد تماس - ثبت اطلاعات بیماران در برنامه نرم افزاری کشوری -تهیه وتوزیع دستورالعمل کشوری بیماری هپاتیت  بین پزشکان وکاردانهای مراکز -انجام واکسیناسیون گروههای هدف -انجام نمونه گیری جهت 500نفر از افراد در معرض خطر وانجام آزمایش لازم -آموزش به بیماران واطرافیان بیمار وگروههای در معرض خطر

4-بیماری مشکوک به سرخک :شناسایی تعداد 5مورد بیمار مشکوک به سرخک -انجام نمونه گیری از همه موارد مشکوک وارسال به آزمایشگاه رفرانس-انجام واکسیناسیون گروه هدف -ثبت اطلاعات بیماران در پرتال وزارتخانه پیگیری نتایج آزمایشات انجام شده از طریق آزمایشگاه رفرانس واعلام به افراد ذینفع -آموزش افراد در زمینه راههای پیشگیری از بیماری

5-بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن :گزارش هفتگی موارد صفر تعدادی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از طریق اتوماسیون وبصورت هفتگی -انجام ایمنسازی گروههای هدف(کودکان  -مادران -سالمندان -دانش آموزان -دانشجویان-و....)جمع آوری آمار ایمنسازی وارسال در پرتال وزارتخانه -تجزیه وتحلیل آمارها ومحاسبه شاخصهای ایمنسازی -ثبت آمار واطلاعات ایمنسازی به صورت فصلی از طریق برنامه اکسل وارائه به معاونت بهداشتی -توزیع آخرین دستورالعمل های برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در بین مراکز بهداشتی درمانی -برگزاری آزمون از کارکنان به منظور افزایش توان علمی آنها-تهیه وتوزیه واکسن جهت گروهای وتوزیع در مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت جهت ایمنسازی افراد -ایمن سازی موارد تماس بیماران وگروههای در معرض خطر گزارش وبررسی عوارض ناشی از واکسن وثبت در پرتال وزارتخانه -چاپ وتکثیر فرمها دفاتر وموارد مورد نیاز وتوزیع در بین مراکز بهداشتی درمانی -اجرای برنامه های طرح ملی ایمنسازی فلج اطفال وغیره ارسال نمونه موارد مشکوک بهبیماریهای مشترک به آزمایشگاه رفرانس -ایمنسازی دانش آموزان مقاطع اول دبیرستان وششم ابتدایی وجمع آوری آمار وارسال به معاونت بهداشتی

6-مننزیت:شناسایی تعداد 28مورد بیماری منژیت -تکمیل فرم بررسی کلیه بیماران شناسایی شده -ثبت اطلاعات کلیه موارد در پرتال وزارتخانه-انجام پرفیلاکسی جهت موارد تمارس تعدادی از بیماران -نظارت بردرمان بیماران -انجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر منژیت (مشمولین نظام وظیفه  وزائرین عتبات )

7-بیماریهای منتقله آب وغذا :نمونه برداری از موارد مشکوک به بیماری التور -جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران اسهالی وثبت در پرتال وزارتخانه -تهیه محیطهای انتقال وتوزیع در بین مراکز بهداشتی درمانی -جمع آوری نمونه های تهیه شده از بیماران وارسال به آزمایشگاه -پس خوراند نتایج آزمایشهای انجام شده به مراکز - تهیه وتوزیع دستورالعمل کشوری بیماری های منتقله   بین پزشکان وکاردانهای مراکز-برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله آب وغذا -آموزش تعدادی از دانش آموزان ودانشجویان  در زمینه راههای انتقال بیماری- تشکیل کمیته  بیماریهای منتقله وتشکیل تیم واکنش سریع -شناسایی ومقابله با 2مورد طغیان بیماریهای منتقله اتفاق افتاده -گزارش طغیانها به معاونت بهداشتی وثبت اطلاعات طغیانها در پرتال وزارتخانه -آموزش مربیان مدارسی که در آنها طغیان اتفاق افتاده

8-بیماریهای مشترک انسان ودام :تهیه وتوزیع واکسن (هاری -آنفلوانزا-...)مورد نیاز جهت گروههای در معرض خطر تزیق 1500دزواکسن آنفلوانزا جهت افراد درمعرض خطر -شناسایی تعداد 400مورد حیوان گزیدگی وپیگیری ومراقبت آنها-جمع آوری آمار ماهیانه بیماریهای مشترک وثبت در پرتال وزارتخانه -تکمیل فرمهای بررسی بیماران وثبت در پرتال وزارتخانه -اعلام اسامی بیماران به مراکز جهت نظارت ومراقبت آنها واطرافیانشان -شناسایی تعدادحداقل 45مورد بیماری سالک -کالاآزار -تب مالت -لپتوسپیروز-توکسوپلاسموزیس ....)ونظارت بر دردرمان آنها -توزیع دفاتر ثبت وفرمهای آماری وفلوچارت  وکتابچه وسی دی آموزشی مربوط به اخرین دستورالعمل بیماریهای مشترک در مراکز بهداشتی درمانی -تهیه ملزوماتی مثل محیط انتقال نمونه های مشکوک ،وسایل حفاظت فردی، ماسک، داروهای پیشگیری ودرمان در برنامه آنفلوانزا وتحویل به بیمارستانها وپایگاه دیده وری و امپول گلو کانتیم در برنامه سالک وکالا آزار و  . .-راه اندازی پایگاه دیده وری و جمع اوری آمار موارد شبه آنفلوانزا از این پایگاه و ثبت در سایت انفلوانزای کشور-تامین وسایل مورد نیاز پایگاه هاری شهرستان و نظارت بر عملکرد ان و اعلام بیمارانی که ادامه درمان انها در مکانی دیگر ضرورت پیدا میکند(اعلام به شهرستانها و استانها ی دیگر)-اعلام تمام بیماریهای مشترک انسان و دام به اداره دامپزشکی شهرستان جهت شناسایی کانونهای دامی این بیماریها-طرح سئوالات کاربردی مربوط به هر بیماری در آزمونهای مختلف جهت بهورزان وکاردانها و کارشناسان مراکزجهت ارزیابی اطلاعات آنها-تهیه برنامه عملیاتی مربوط به بیماریهای مشترک انسان ودام و پایش فصلی آن

9-بیماری مالاریا :تهیه تعداد 5500عددلام مالاریا از موارد مشکوک-کشف یک مورد بیمار مالاریایی ودرمان کامل آن تهیه وخرید وسایل ولوازم لام گیری وتوزیع بین مراکز بهداشتی درمانی -ثبت اطلاعات لامهای تهیه شده در پرتال وزارتخانه -ثبت اطلاعات بیماران در پرتال وزارت خانه -

ب-بیماریهای غیر واگیر

10-کم کاری مادر زادی تیرویید وpku:انجام غربالگری جهت 5200نفر از متولدین سال 91در رابطه با شناسایی بیماری مذکور-شناسایی تعداد 311مورد مشکوکبه (tshبالای 5)بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید در برنامه غربالگری -اعلام نتایج مثبت ومنفی همه موارد غربال شده به مراکز بهداشتی درمانی -فراخوان همه موارد مشکوک جهت انجام آزمایش وریدی جهت تشخیص نهایی -شناسایی تعداد 16مورد بیمار مبتلا به کم کاری مادر زادی تیرویید درسال 91 -تحت مراقبت قرار دادن همه بیماران شناسایی شده وتشکیل پرونده جهت آنها -ارجاع همه بیماران شناسایی شده به پزشک فوکال پوینت برنامه- معرفی 4مورد بیمار مشکوک به pku جهت انجام آزمایش تخصصی به آزمایشگاه رفرانس شیراز -توزیع 7000عدد کاغذ گاتری-سیفتی لانست-پدالکلی -چسب ضد حساسیت جهت برنامه غربالگری

11-بیماری دیابت:انجام غربالگری 3000نفر از گروه سنی 30 سال به بالا -شناسایی تعداد 485نفر بیمار مبتلا به دیابت -پیگیری ومراقبت ماهیانه بیماران شناسایی شده توسط بهورزان -مراقبت ودرمان وآزمایش بیماران شناسایی شده توسط پزشک هرسه ماه یکبار تشکیل پرونده مراقبتی جهت همه بیماران شناسایی شده -آموزش راههای پیشگیری وکنترل بیماری به مردم درمراکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان وسایر کارکنان بهداشتی درمانی -شناسایی عوارض بیماری توسط پزشکان وارجاع به متخصص جهت درمان عوارض -ثبت اطلاعات بیماران در پرونده سلامت مربوط به برنامه پزشک خانواده -ارسال آماربیماران شناسایی شده به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی- توزیع 4000عدد پوستر وبرشور راههای پیشگیری از بیماری دیابت در بین مردم

12-بیماری فشارخون : انجام غربالگری 3000نفر از گروه سنی 30 سال به بالا -شناسایی تعداد 712 نفر بیمار مبتلا به فشارخون  -پیگیری ومراقبت ماهیانه بیماران شناسایی شده توسط بهورزان -مراقبت ودرمان وآزمایش بیماران شناسایی شده توسط پزشک هرسه ماه یکبار تشکیل پرونده مراقبتی جهت همه بیماران شناسایی شده -آموزش راههای پیشگیری وکنترل بیماری به مردم درمراکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان وسایر کارکنان بهداشتی درمانی -شناسایی عوارض بیماری توسط پزشکان وارجاع به متخصص جهت درمان عوارض -ثبت اطلاعات بیماران در پرونده سلامت مربوط به برنامه پزشک خانواده -ارسال آماربیماران شناسایی شده به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی

13-بیماریهای قلب وعروق:انجام آموزش راههای پیشگیری ومراقبت از بیماریهای قلب وعروق در حدود 20اداره در سطح شهرستان -آموزش 1200نفر از کارکنان ادارات در زمینه راههای پیشگیری ومراقبت از بیماریهای قلب وعروق-توزیع بسته آموزشی راههای پیشگیری از بیماریهای قلب وعروق جهت تعدادی از ادارات -گزارش فعالیت های انجام شده به معاونت بهداشتی

14-بیماری تالاسمی:شناسایی 25موردزوج ناقل تالاسمی و 50مورد زوج مشکوک تالاسمی در مرکز مشاوره تالاسمی واعلام به مراکز مربوطه جهت مراقبت ویژه زوج های ناقل -معرفی حدود 95زوج ناقل تالاسمی واجدشرایط جهت انجام آزمایش ژنتیک مرحله اول ((pnd1و50زوج ناقل واجدشرایط جهت انجام آزمایش ژنتیک مرحله دوم  ((pnd2به آزمایشگاه های ژنتیک  - ارسال جواب آزمایشات ژنتیک حدود 60زوج ناقل ارسال شده از مراکز ژنتیک به مراکز مربوطه جهت ثبت در پرونده زوج های ناقل -مراقبت حدود 294زوج ناقل شناسایی جدید وقدیم در مراکز بهداشتی -درمانی مربوطه -تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به برنامه وارسال آمار وگزارشات به معاونت بهداشتی- انجام آزمایش حدود 5700زوج متقاضی ازدواج وشناسایی 25زوج ناقل تالاسمی

15-بیماری سرطان : جمع آوری وثبت حدود 150مورد گزارش موارد سرطانی  از مراکز پاتولوژی سطح شهرستان واسکن جواب های پاتولوژیدر برنامه نرم افزازی مربوطه  -ثبت حدود 1800مورد موارد غیر پاتولوژی در بیمارستان های و جمع آوری و گزارش به معاونت بهداشتی - برگزارس کلاس های آموزشی جهت پیشگیری از سرطان در مراکز بهداشتی -درمانی توسط پزشکان مراکز -سرکشی به آزمایشگاه های پاتولوژی و گزارش نواقصات در گزارشات  به آزمایشگاه های مربوطه

16-تنظیم برنامه عملیاتی واحد بیماریها در زمینه های مختلف بیماریها

 

                                                                           خروج

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5056
 بازدید امروز : 57
 کل بازدید : 248774
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2