منوی مرکز بهداشت
معرفی پرسنل و شرح وظایف واحد انبار

 

امور داروئی - اسناد پزشکی - درآمد - انبار

نوراله نظری:

1-       خرید دارو ومکملهای داروئی با توجه به نیاز مراکز - خانه های بهداشت تحت پوشش با توجه به اعتبارات موجود

2-       دریافت شیر خشک و داروهای تنظیم خانواده با توجه به نیاز مراکز و خانه های بهداشت وپایگاههای حاشیه شهر

3-       توزیع دارو به داروخانه وخانه های بهداشت تحت پوشش با توجه به جمعیت ونیار آنها بصورت ماهانه وسه ماه یکبار

4-       پیگیری وبستن قرارداد با داروخانه های خصوصی برای سهولت دسترسی مردم روستا به خدمات داروئی

5-       نظارت بر کار داروخانه های مراکز وخصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

6-       ثبت مصرفی داروهای داروخانه مراکز در سیستم نظام مالی

7-       اعلام مصرفی داروهای مانا وتنظیم خانواده بصورت سه ماهه به معاونت بهداشتی

8-       نظارت بر کار واحد انبار - انبارک های مراکز واسناد پزشکی

9-       کنترل اسناد درآمدی در هنگام ثبت در سامانه نظام مالی و تایید آنها در سیستم مورد نظر

اسناد پزشکی:

1-      ارسال برنامه بررسی وجمع آوری آماردر قالب دوگروه کارشناسی به مراکز بهداشتی درمانی

2-      جمع آوری وبررسی آمار واسناد طبق ضوابط وشرایط خاص بیمه های طرف قرارداد

3-      بررسی وپیگیری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وکنترل بدهکاریهای آنها وتحویل لیست عملکرد وبدهکاری پذیرش و مسئولین داروخانه های مراکز

4-      بررسی وبیمه گری نسخ مراکز در واحد اسناد پزشکی وکنترلی نسخ درمانی

5-      یکاسه نمودن نسخ بیمه ای مراکز در قالب یک مرکز وتفکیک خدمات و نوع بیمه انجام گرفته بعلت عدم وجود مسئول فنی برای هر مرکز

6-      ثبت مجدد نسخ آزمایشگاه در سیستم بیمه ای

7-      شماره گذاری نسخ ارسالی بر اساس نوع خدمت وبیمه به تفکیک

8-      گرفتن فایلهای کامپیوتری وتغییرات لازم جهت ارسال به بیمه

9-      سندگذاری وجمع بندی کلی هر بیمه وارسال به بیمه های طرف قرارداد

10-  تهیه لیست پزشکان به تفکیک و تعداد ویزیت وخدمات انجام گرفته توسط هر پزشک

11-  تهیه لیست دندانپزشکان و تفکیک کلیه خدمات انجام گرفته در هر مرکز

12-  پیگیری نسخ ارسالی به بیمه ها ورفع اشکالات آنها

13-  پیگیری مشکلات مراکز ورفع مشکلات آنها

14-  ارسال نامه ها ودستورالعملها ی جدید به مراکز بهداشتی درمانی

15-  سند گذاری وجمع آوری اسناد بیمه روستائی وارسال به بیمه سلامت

16-  بایگانی اسناد ارسالی به تفکیک هر بیمه

17-  بایگانی نامه ها وبخشنامه های اداری بیمه ای مربوطه

18-  توجیه کلیه نیروهای درگیر با واحد درآمد (پزشک - دندانپزشک - پذیرش - داروخانه - آزمایشگاه و.....)

19-  تهیه لیست کسورات اسناد پزشکی مراکز وکسر از پرسنل مربوطه

20-  ثبت کلیه مراحل درآمدی در سامانه نظام نوین مالی

21-  تهیه وثبت دفتر مخصوص ارسالی به بیمه ها

22-  سرکشی مداوم به مراکز ورفع مشکلات مخصوصا پذیرش مراکز بهداشتی درمانی

23-  ارسال اینترنتی نسخ آزمایشگاه - داروخانه و رادیولوژی به بیمه تامین اجتماعی

24-  بررسی وکنترل نسخ داروئی داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

25-  کنترل داروخانه های بخش خخصوصی طرف قرارداد

26-  کنترل درآمد وارسال لیستهای درآمدی به مرکز بهداشت شهرستان واستان

27-  تهیه وتنظیم شاخصهای داروئی وارسال به معاونت بهداشتی

28-  تهیه مدارک مربوط به پزشکان ودندانپزشکان جهت ثبت در سیستم بیمه های طرف قرارداد وارسال به بیمه ها

29-  تهیه دفاتر مخصوص پزشک وتزریقات و... وتحویل به مراکز

ماهتاب شفیعی

1-      ارسال برنامه بررسی وجمع آوری آمار مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی

2-      جمع آوری وبررسی آمار واسناد طبق ضوابط وشرایط خاص بیمه های طرف قرارداد

3-      بررسی وپیگیری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وکنترل بدهکاریهای آنها وتحویل لیست عملکرد وبدهکاری پذیرش مراکز

4-      بررسی وبیمه گری نسخ مراکز در واحد اسناد پزشکی وکنترل نسخ درمانی

5-      یکاسه نمودن کلیه مراکز درقالب یک مرکز وتفکیک خدمات انجام گرفته بعلت عدم وجود مسئول فنی برای هر مرکز

6-      تهیه لیست پزشکان به تفکیک وتعداد ویزیت وخدمات انجام گرفته توسط هر پزشک

7-      پیگیری نسخ ارسالی به بیمه ها و رفع اشکالات آنها

8-      پیگیری مشکلات مراکز ورفع مشکلات آنها

9-      ارسال نامه ها و دستورالعملهای جدید به مراکز بهداشتی درمانی

10-  بایگانی کلیه نامه ها وبخشنامه های اداری مربوطه

11-  توجیه کلیه نیروهای درگیر با واحد درآمد (پزشک - دندانپزشک - پذیرش - داروخانه -آزمایشگاه ورادیولوژی)

12-  سرکشی مداوم به مراکز ورفع مشکلات مخصوصا پذیرش مراکز بهداشتی درمانی

13-  بررسی وکنترل نسخ داروئی بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

14-  کنترل داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

15-  کنترل درآمد وتکمیل فرمهای مربوطه وارسال به مرکز بهداشت شهرستان واستان

16-  تنظیم شاخصهای داروئی وارسال به مرکز بهداشت شهرستان واستان

17-  تهیه مدارک مربوط به پزشکان جهت ثبت در سیستم بیمه های طرف قرارداد وارسال به بیمه ها

18-  تهیه لیست بدهی پذیرش مراکز وتسویه مالی در هرماه

19-  سند گذاری وجمع بندی اسناد بیمه روستایی وارسال به بیمه

20-  ارسال کلیه نامه ها از طریق اتوماسیون اداری

21-  سند گذاری وجمع بندی اسناد بیمه روستایی وارسال به بیمه

22-  پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

 

خانم پادیاب:                         

       1-  ارسال برنامه بررسی وجمع آوری آمار مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی

2-      بررسی وپیگیری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وکنترل بدهکاریهای آنها وتحویل لیست عملکرد وبدهکاری پذیرش مراکز

3-      بررسی وبیمه گری نسخ مراکز در واحد اسناد پزشکی وکنترل نسخ درمانی

4-      یکاسه نمودن کلیه مراکز درقالب یک مرکز وتفکیک خدمات انجام گرفته بعلت عدم وجود مسئول فنی برای هر مرکز

5-      تهیه لیست پزشکان به تفکیک وتعداد ویزیت وخدمات انجام گرفته توسط هر پزشک

6-      پیگیری نسخ ارسالی به بیمه ها و رفع اشکالات آنها

7-      پیگیری مشکلات مراکز ورفع مشکلات آنها

8-      ارسال نامه ها و دستورالعملهای جدید به مراکز بهداشتی درمانی

9-      توجیه کلیه نیروهای درگیر با واحد درآمد (پزشک - دندانپزشک - پذیرش - داروخانه -آزمایشگاه ورادیولوژی)

10-  سرکشی مداوم به مراکز ورفع مشکلات مخصوصا پذیرش مراکز بهداشتی درمانی

11-  بررسی وکنترل نسخ داروئی بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

12-  تهیه مدارک مربوط به پزشکان جهت ثبت در سیستم بیمه های طرف قرارداد وارسال به بیمه ها   

13-  تهیه لیست بدهی پذیرش مراکز وتسویه مالی در هرماه

14-  گرفتن فایلهای کامپیوتری وتغییرات لازم جهت ارسال به بیمه ها

15-  سندگذاری وجمع بندی کلی هر بیمه وارسال به بیمه های طرف قرارداد

16-  سند گذاری وجمع بندی اسناد بیمه روستایی وارسال به بیمه

17-  بایگانی اسناد ارسالی به تفکیک هر بیمه

18-  پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

زینب اکبری:

1-      جمع آوری و بررسی نسخ  مراکز

2-      ثبت نسخ آزمایشگاه مراکز در سیستم

3-      شماره گذاری نسخ ارسالی به بیمه های طرف قرارداد

4-      ارسال نسخ آزمایشگاه بصورت اینترنتی

5-      ثبت اسامی پرسنل جدیدالورود در برنامه نظام نوین مالی

6-      ثبت درآمد مرکز بهداشت در برنامه نظام نوین مالا

7-      ثبت درآمد درپویا سامانه

8-      جمع آوری وثبت نسخ ابطالی جهت ثبت در برنامه نظام نوین مالی

9-      پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

زینب وحدانی زاده:

1-      جمع آوری و بررسی نسخ  مراکز

2-      بررسی وبیمه گری نسخ دندانپزشکی

3-      بررسی نسخ داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی

4-      ارسال اسناد به بیمه های طرف قرارداد

5-      ثبت قبض وفاکتور وحواله در برنامه نظام نوین مالی

گردافروز مرادیانی فر:

1-      ثبت کلیه فاکتورهای خرید در انبار

2-      ثبت حواله های توزیع ومصرف در انبار

3-      ثبت حواله های جابجایی در انبار

مهرزاد جهانبازیان: انباردار زیست - مطبوعات- پزشکی - نقلیه :

1-      تحویل اجناس خریداری شده توسط کارپرداز

2-      کنترل فاکتورهای خریداری شده با درخواست خرید

3-      بایگانی کردن حواله وقبضها

4-      کنترل تاریخ انقضا ء اجناس موجود در انبار

5-      ثبت حواله در سیستم

6-      همکاری جهت تخلیه وبارگیری اجناس

7-      توزیع اجناس به مراکز وخانه های بهداشت

نیروی انبار دار داروئی:

1-      تحویل دارو از شرکتهای داروئی

2-      توزیع دارو به داروخانه های مراکز وخانه های بهداشت

3-      بایگانی حواله وقبضهای صادر شده

4-      گرفتن موجودی انبار وکنترل تاریخ انقضاء داروها بصورت ماهیانه

محبوبه نادریان:

1-      جمع آوری و بررسی نسخ  مراکز

2-      بررسی وبیمه گری نسخ دندانپزشکی

3-      بررسی نسخ داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی

4-      ارسال اسناد به بیمه های طرف قرارداد

5-      پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

 

خروج

 

 

 

 

 

 

 

سخن مدیر
اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان؛
نشست سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد با بخشدار کبگیان برگزار شد+ عکس
کارگاه تربیت مربی آموزش پیشگیری، کنترل و درمان هپاتیت برگزار شد+ عکس/ هرساله 6 تا 10 میلیون نفر به مبتلایان هپاتیت در جهان افزوده می شود
کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و اتوماسیون اداری برگزار شد+ عکس
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات مرکز چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بویراحمد است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج