پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
معرفی پرسنل و شرح وظایف واحد انبار

 

امور داروئی - اسناد پزشکی - درآمد - انبار

نوراله نظری:

1-       خرید دارو ومکملهای داروئی با توجه به نیاز مراکز - خانه های بهداشت تحت پوشش با توجه به اعتبارات موجود

2-       دریافت شیر خشک و داروهای تنظیم خانواده با توجه به نیاز مراکز و خانه های بهداشت وپایگاههای حاشیه شهر

3-       توزیع دارو به داروخانه وخانه های بهداشت تحت پوشش با توجه به جمعیت ونیار آنها بصورت ماهانه وسه ماه یکبار

4-       پیگیری وبستن قرارداد با داروخانه های خصوصی برای سهولت دسترسی مردم روستا به خدمات داروئی

5-       نظارت بر کار داروخانه های مراکز وخصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

6-       ثبت مصرفی داروهای داروخانه مراکز در سیستم نظام مالی

7-       اعلام مصرفی داروهای مانا وتنظیم خانواده بصورت سه ماهه به معاونت بهداشتی

8-       نظارت بر کار واحد انبار - انبارک های مراکز واسناد پزشکی

9-       کنترل اسناد درآمدی در هنگام ثبت در سامانه نظام مالی و تایید آنها در سیستم مورد نظر

اسناد پزشکی:

1-      ارسال برنامه بررسی وجمع آوری آماردر قالب دوگروه کارشناسی به مراکز بهداشتی درمانی

2-      جمع آوری وبررسی آمار واسناد طبق ضوابط وشرایط خاص بیمه های طرف قرارداد

3-      بررسی وپیگیری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وکنترل بدهکاریهای آنها وتحویل لیست عملکرد وبدهکاری پذیرش و مسئولین داروخانه های مراکز

4-      بررسی وبیمه گری نسخ مراکز در واحد اسناد پزشکی وکنترلی نسخ درمانی

5-      یکاسه نمودن نسخ بیمه ای مراکز در قالب یک مرکز وتفکیک خدمات و نوع بیمه انجام گرفته بعلت عدم وجود مسئول فنی برای هر مرکز

6-      ثبت مجدد نسخ آزمایشگاه در سیستم بیمه ای

7-      شماره گذاری نسخ ارسالی بر اساس نوع خدمت وبیمه به تفکیک

8-      گرفتن فایلهای کامپیوتری وتغییرات لازم جهت ارسال به بیمه

9-      سندگذاری وجمع بندی کلی هر بیمه وارسال به بیمه های طرف قرارداد

10-  تهیه لیست پزشکان به تفکیک و تعداد ویزیت وخدمات انجام گرفته توسط هر پزشک

11-  تهیه لیست دندانپزشکان و تفکیک کلیه خدمات انجام گرفته در هر مرکز

12-  پیگیری نسخ ارسالی به بیمه ها ورفع اشکالات آنها

13-  پیگیری مشکلات مراکز ورفع مشکلات آنها

14-  ارسال نامه ها ودستورالعملها ی جدید به مراکز بهداشتی درمانی

15-  سند گذاری وجمع آوری اسناد بیمه روستائی وارسال به بیمه سلامت

16-  بایگانی اسناد ارسالی به تفکیک هر بیمه

17-  بایگانی نامه ها وبخشنامه های اداری بیمه ای مربوطه

18-  توجیه کلیه نیروهای درگیر با واحد درآمد (پزشک - دندانپزشک - پذیرش - داروخانه - آزمایشگاه و.....)

19-  تهیه لیست کسورات اسناد پزشکی مراکز وکسر از پرسنل مربوطه

20-  ثبت کلیه مراحل درآمدی در سامانه نظام نوین مالی

21-  تهیه وثبت دفتر مخصوص ارسالی به بیمه ها

22-  سرکشی مداوم به مراکز ورفع مشکلات مخصوصا پذیرش مراکز بهداشتی درمانی

23-  ارسال اینترنتی نسخ آزمایشگاه - داروخانه و رادیولوژی به بیمه تامین اجتماعی

24-  بررسی وکنترل نسخ داروئی داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

25-  کنترل داروخانه های بخش خخصوصی طرف قرارداد

26-  کنترل درآمد وارسال لیستهای درآمدی به مرکز بهداشت شهرستان واستان

27-  تهیه وتنظیم شاخصهای داروئی وارسال به معاونت بهداشتی

28-  تهیه مدارک مربوط به پزشکان ودندانپزشکان جهت ثبت در سیستم بیمه های طرف قرارداد وارسال به بیمه ها

29-  تهیه دفاتر مخصوص پزشک وتزریقات و... وتحویل به مراکز

ماهتاب شفیعی

1-      ارسال برنامه بررسی وجمع آوری آمار مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی

2-      جمع آوری وبررسی آمار واسناد طبق ضوابط وشرایط خاص بیمه های طرف قرارداد

3-      بررسی وپیگیری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وکنترل بدهکاریهای آنها وتحویل لیست عملکرد وبدهکاری پذیرش مراکز

4-      بررسی وبیمه گری نسخ مراکز در واحد اسناد پزشکی وکنترل نسخ درمانی

5-      یکاسه نمودن کلیه مراکز درقالب یک مرکز وتفکیک خدمات انجام گرفته بعلت عدم وجود مسئول فنی برای هر مرکز

6-      تهیه لیست پزشکان به تفکیک وتعداد ویزیت وخدمات انجام گرفته توسط هر پزشک

7-      پیگیری نسخ ارسالی به بیمه ها و رفع اشکالات آنها

8-      پیگیری مشکلات مراکز ورفع مشکلات آنها

9-      ارسال نامه ها و دستورالعملهای جدید به مراکز بهداشتی درمانی

10-  بایگانی کلیه نامه ها وبخشنامه های اداری مربوطه

11-  توجیه کلیه نیروهای درگیر با واحد درآمد (پزشک - دندانپزشک - پذیرش - داروخانه -آزمایشگاه ورادیولوژی)

12-  سرکشی مداوم به مراکز ورفع مشکلات مخصوصا پذیرش مراکز بهداشتی درمانی

13-  بررسی وکنترل نسخ داروئی بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

14-  کنترل داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

15-  کنترل درآمد وتکمیل فرمهای مربوطه وارسال به مرکز بهداشت شهرستان واستان

16-  تنظیم شاخصهای داروئی وارسال به مرکز بهداشت شهرستان واستان

17-  تهیه مدارک مربوط به پزشکان جهت ثبت در سیستم بیمه های طرف قرارداد وارسال به بیمه ها

18-  تهیه لیست بدهی پذیرش مراکز وتسویه مالی در هرماه

19-  سند گذاری وجمع بندی اسناد بیمه روستایی وارسال به بیمه

20-  ارسال کلیه نامه ها از طریق اتوماسیون اداری

21-  سند گذاری وجمع بندی اسناد بیمه روستایی وارسال به بیمه

22-  پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

 

خانم پادیاب:                         

       1-  ارسال برنامه بررسی وجمع آوری آمار مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی

2-      بررسی وپیگیری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وکنترل بدهکاریهای آنها وتحویل لیست عملکرد وبدهکاری پذیرش مراکز

3-      بررسی وبیمه گری نسخ مراکز در واحد اسناد پزشکی وکنترل نسخ درمانی

4-      یکاسه نمودن کلیه مراکز درقالب یک مرکز وتفکیک خدمات انجام گرفته بعلت عدم وجود مسئول فنی برای هر مرکز

5-      تهیه لیست پزشکان به تفکیک وتعداد ویزیت وخدمات انجام گرفته توسط هر پزشک

6-      پیگیری نسخ ارسالی به بیمه ها و رفع اشکالات آنها

7-      پیگیری مشکلات مراکز ورفع مشکلات آنها

8-      ارسال نامه ها و دستورالعملهای جدید به مراکز بهداشتی درمانی

9-      توجیه کلیه نیروهای درگیر با واحد درآمد (پزشک - دندانپزشک - پذیرش - داروخانه -آزمایشگاه ورادیولوژی)

10-  سرکشی مداوم به مراکز ورفع مشکلات مخصوصا پذیرش مراکز بهداشتی درمانی

11-  بررسی وکنترل نسخ داروئی بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه روستائی

12-  تهیه مدارک مربوط به پزشکان جهت ثبت در سیستم بیمه های طرف قرارداد وارسال به بیمه ها   

13-  تهیه لیست بدهی پذیرش مراکز وتسویه مالی در هرماه

14-  گرفتن فایلهای کامپیوتری وتغییرات لازم جهت ارسال به بیمه ها

15-  سندگذاری وجمع بندی کلی هر بیمه وارسال به بیمه های طرف قرارداد

16-  سند گذاری وجمع بندی اسناد بیمه روستایی وارسال به بیمه

17-  بایگانی اسناد ارسالی به تفکیک هر بیمه

18-  پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

زینب اکبری:

1-      جمع آوری و بررسی نسخ  مراکز

2-      ثبت نسخ آزمایشگاه مراکز در سیستم

3-      شماره گذاری نسخ ارسالی به بیمه های طرف قرارداد

4-      ارسال نسخ آزمایشگاه بصورت اینترنتی

5-      ثبت اسامی پرسنل جدیدالورود در برنامه نظام نوین مالی

6-      ثبت درآمد مرکز بهداشت در برنامه نظام نوین مالا

7-      ثبت درآمد درپویا سامانه

8-      جمع آوری وثبت نسخ ابطالی جهت ثبت در برنامه نظام نوین مالی

9-      پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

زینب وحدانی زاده:

1-      جمع آوری و بررسی نسخ  مراکز

2-      بررسی وبیمه گری نسخ دندانپزشکی

3-      بررسی نسخ داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی

4-      ارسال اسناد به بیمه های طرف قرارداد

5-      ثبت قبض وفاکتور وحواله در برنامه نظام نوین مالی

گردافروز مرادیانی فر:

1-      ثبت کلیه فاکتورهای خرید در انبار

2-      ثبت حواله های توزیع ومصرف در انبار

3-      ثبت حواله های جابجایی در انبار

مهرزاد جهانبازیان: انباردار زیست - مطبوعات- پزشکی - نقلیه :

1-      تحویل اجناس خریداری شده توسط کارپرداز

2-      کنترل فاکتورهای خریداری شده با درخواست خرید

3-      بایگانی کردن حواله وقبضها

4-      کنترل تاریخ انقضا ء اجناس موجود در انبار

5-      ثبت حواله در سیستم

6-      همکاری جهت تخلیه وبارگیری اجناس

7-      توزیع اجناس به مراکز وخانه های بهداشت

نیروی انبار دار داروئی:

1-      تحویل دارو از شرکتهای داروئی

2-      توزیع دارو به داروخانه های مراکز وخانه های بهداشت

3-      بایگانی حواله وقبضهای صادر شده

4-      گرفتن موجودی انبار وکنترل تاریخ انقضاء داروها بصورت ماهیانه

محبوبه نادریان:

1-      جمع آوری و بررسی نسخ  مراکز

2-      بررسی وبیمه گری نسخ دندانپزشکی

3-      بررسی نسخ داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی

4-      ارسال اسناد به بیمه های طرف قرارداد

5-      پیگیری ابطالی نسخ ارسال شده به بیمه های طرف قرارداد

 

خروج

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1947
 بازدید امروز : 59
 کل بازدید : 248776
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2