پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
پایش برنامه عملیاتی واحد آموزش در سال91

پایش برنامه عملیاتی واحد آموزش سلامت شهرستان بویراحمد در پایان سال 1391

عنوان برنامه

وضعیت موجود

درصد تحقق اهداف

افزایش تعداد حوزه بسیج فعال دربرنامه یاوران بسیجی از 3حوزه به 8 حوزه درشهرستان بویراحمد تاپایان سال 1391

5

62./.

افزایش تعداد مربیان دوره دیده مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از 1 نفر به 4 نفر تا پایان سال 1391

 

5

125./.

افزایش تعداد مربیان دوره دیده پایگاههای بسیج شهرستان بویراحمد از 39 نفر به 80 نفر تاپایان سال 1391

 

124

155./.

افزایش تعداد افراد بسیجی آموزش دیده پایگاهها از 270 نفر به 500 نفر درشهرستان بویراحمد تاپایان سال 1391

394

78./.

افزایش تعداد کلاس آموزشی برگزار شده دربرنامه یاوران سلامت بسیجی از 6 کلاس به 20 کلاس درشهرستان بویراحمد تا پایان سال 1391

2

10./.

افزایش تعداد دفعات حضور مدیران شهرستانی بعنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه از صفر به 2 سخنرانی درشهرستان بویراحمد تا پایان سال 1391

0

0

افزایش تعداد برنامه مداخله ای طراحی شده درخصوص اولویتهای بهداشتی شهرستانی توسط واحد آموزش سلامت شهرستان بویراحمد از صفر به 1 برنامه تا پایان سال 1391

1

100./.

افزایش درصد آگاهی پرسنل ستاد شهرستان بویراحمد درخصوص مهارتهای آموزش سلامت از صفر به 15./. تا پایان سال 1391

0

0

افزایش درصد کمیته آموزش وانتشارات تشکیل شده درشهرستان بویراحمد از 25./. به 75./. تا پایان سال 1391

75./.

100./.

افزایش درصد مصوبات انجام شده کمیته های آموزش وانتشارات برگزار شده درشهرستان بویراحمد از 100./. به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

100./.

100./.

افزایش درصد کیفیت کارگاههای ستادی برگزار شده درشهرستان بویراحمد از 100./. به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

100./.

100./.

افزایش درصد کلاسهای آموزشی برگزار شده حاوی طرح درس درمراکز شهرستان بویراحمد از 100./. به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

100./.

100./.

افزایش تعداد نفرات آموزش دیده به روش گروهی درشهرستان بویراحمد از 79706 نفر به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

89124

100./.

افزایش تعداد نفرات آموزش دیده به روش چهره به چهره درشهرستان بویراحمد از 73886 نفر به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

106217

100./.

افزایش نفرساعت آموزش دیده به روشهای مختلف درسطح شهرستان بویراحمد از 2559 نفر ساعت به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

5551

100./.

 افزایش درصد کارگاههای برگزار شده به پیش بینی شده درستاد شهرستان بویراحمد از 100./. به حفظ موقعیت تا پایان سال 1391

28

70./.

افزایش درصد بازدیدهای انجام شده به پیش بینی شده از مراکز توسط کارشناسان آموزش سلامت شهرستان بویراحمد از 10./. به 20./. تا پایان سال 1391

33

58./.

افزایش درصد کلاسهای آموزشی برگزار شده براساس تقویم آموزشی درمراکز شهرستان بویراحمد از 50./. به 100./. تا پایان سال 1391

 

 

 

افزایش تعداد رسانه تولید شده براساس اولویتهای استخراج شده درسطح شهرستان بویراحمد از 10 عدد به 12 عدد تا پایان سال 1391

14

116./.

افزایش درصد مراکز بهداشتی درمانی پخش کننده سی دی آموزشی درساعات انتظار مراجعین مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان بویراحمد از صفر به 52./. تا پایان سال 1391

5

20./.

افزایش تعداد برنامه آموزشی برگزار شده درسایر ارگانها / ادارات / اماکن مردمی / مدارس وغیره در سطح شهرستان بویراحمد از صفر به 4 برنامه تا پایان سال 1391

 

 

                                                                                                                                       بازگشت

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3166
 بازدید امروز : 122
 کل بازدید : 224628
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10